تبلیغات
سرگرمی - روش برخورد با نق زدن
سرگرمی
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM

آشغالا رو بردی بیرون؟ كی صندلی رو اینجا گذاشته؟ بـه چی داری فكر می كنی؟ گوشت با منه؟ " همه ما با ایـن سوهان روح آشنایی داریم -- بعد از یك روز خسته كننـده به خانه برمیگردید و هنوز زمین نشسته شروع میشود.
همیشه اینجـوری نـبـوده. درسـتـه؟ هـمـسر شـمـا عـادت داشت وقتی ساندویج از دستتان می افتاد بخـندد و زمین را تمیز كند و فكر میكرد وقتی با كفشهای خود در اتاق راه مـی رویـد چقدر جالب است. خوب البته كه این طـور بـود،حداقل همسرتان می خواست شما آنگونه برداشت كنیداما همان طـور كه همه ما میدانیم، جنس مؤنث اگر نابـغه نباشد، زیرك و باهوش است و همسرشما ازاین موضوع آگـاهـی داشـته كـه برای بدام انداختن و پایبند نمودن شما مجبـور اسـت امـیـال خـود را سركوب نموده و از ابراز عقیده در مورد ناپختگی ها و خطاهایتان صرفه نـظـر كنـد. اكنون كه دم به تله داده اید، ممكن است دچار دردسر شوید.
بگذارید موضوع را بشكافیم؛اغلب زنها همیشه در حال نق زدن، و اغلب مردها همیشه در حال فریب دادن هستند. خیـلی راحـت بـگویـیـم، ایـن طبـیـعت بـشر است. همچنین می توانید خاطر جمع باشید كه آنچه كه همسر شما در موردش به نـق زدن می پردازد خطای خود اوست. بسیار خوب، بسیار خوب، فقط در 99 درصد از موارد تقصیر او است. احتمالا وی تصور نموده دارای مـقداری اضافه وزن شده و برای كاهش وزن به دلیلی نیاز دارد، اما مـطمئـن باشـید كه شما آن نفری نیستید كه باید قربانی خبر " چاق شدن" او گردید.
بنابراین از آنجایی كه ما می دانیم زن ها بـدون هیـچ دلـیل مشخصی شروع به نق زدن می كنند، مـمكن است بخـواهیم علت واقـعی این عــمل آنها و چگونگی برخورد با آن را بیاموزیم.چرا او نق میزند

بـهمین زودی احساس گناه نكنید چـون احتـمال اینكه نق زدنهای او ارتباط بسیار كمی با شما داشته باشد زیاد است.اما انصافا، اگـر او 10 بار از شما "خواهش" كرد كه سطل آشغال را بیرون بگذارید و سپس "گـفت" كه آن كار را انجام دهید پیش از این كه خودش آن را خالی كند ولی شما اهمیت ندادید، آنگاه در ایجاد مشكل مقصر خواهید بود.
طبیعت زنانه
اغـب زنـان نق می زنند چون این عمل جزء طبیعتـشان است. آنهـا در مـحـیـطـی رشــد یافته اند كه در اطراف خود بسیاری از زنـان را در حـال نـق زدن دیده اند و به آنها آموخته شده است كه بهترین راه رفتار با مردها همین است. این موضوع در مورد زنـانـی كـه در حال بالغ شدن می باشند بیشتر صدق میكند، چراكه اكثر آنها بر اثر شستشوی مغـزی تـوسط عواملی همانند برنامه های تلویزیونی كه اغلب كوتاهی ها و كاستیهای مـردان را متذكر میشوند، مستعد نق زدن میگردند.


بزرگنمایی مسائل

گاهی اوقات زنها بخاطر یك موضوع ظـاهرا بی اهمیـت نق میزنند فقط به دلیل اینكه آنرا بزرگ نموده و پر اهمیت جلوه دهند. همسرتان می دانـد كـه ایـن نـق زدنـها باعث آزرده خاطر شدن شما می گردد و از این عصبانیت برای فرونشاندن آنچیزی كــه در اصل باعث آزردگیش شده است، استفاده میكند.

غیر منطقی بودن
پذیرشش اندكی مـشكل اسـت ولـی بـاید قبول كنید كه اكثر زنها كمی در افكار و اعمال خود غیر منطقی می بـاشـنـد. بـنـابرایـن بـه یــاد داشته باشید كه وقتی نق زدن شروع می شـود مـمـكن است بر اساس تفـكرات و بـرداشـتـهای غیـر منطقی بوده باشد. زیاد موضوع را جدی نگیرید.
انواع اشخاص نق زن
بیگناه: چنین شخصی منظور واقعیش نق زدن نیست. همسرتان می خواهد برای آگاه نـمودن شــما از برخی از مسائل آنها را به گـونه ای مـطـرح كـنـد كـه عـصـبانی نشوید و مجادله ای صورت نگیرد. احتمالا نیت و قصدش خیر است، و فـقط كمی برای رسیدن به این هدف باید تلاش كند.
حراف: چنین فردی بنظر میرسد هیچگاه توقف نكند. اما نق زدنهای او بندرت تبدیل بــه مجادله و نزاع میگردد چرا كه شما احتملا یاد گرفته اید كه چگونه با او كنار بیایید.
معما گو: وای، نق زنی كه بدون نق زدن نق میزند ( ایـن جـمـله را 5 بار سریع و پشت سر هم تكرار كنید ). او چیزهایی شبیه به این می گـوید: " دوسـت داری سعی كنی و حـدس بزنی چرا بشقابهای سبز توی كابینت نیستند؟". شما نمیدانید او در مـورد چـی صحبت میكند، و او می داند.
سه پیچ: اگر درحالیكه جیغ میزند مغزتان را منفجر نكند،با خوش اقبالی روبرو شده اید. هنگامیكه نق زدن شروع می شود، گـویی كنار گوش شـما شـیپور نــواخته شده، اتاق تاریك تر شده و شما می دانید كه چه اتـفاقی قرار است بیفتند در حالی كه جایی برای فرار و گریختن پیدا نمی كنید. تحقیقات عملی صورت گرفته در آزمایشگاه های مردمان یـك مـدرك قـطـعی را مـشخص نـمود كه چنین افرادی همدستان واقعی و وفادار شیطان هستند!!!
چگونه می توانید مشكل را حل كنید؟
اگر تصمیم گذران ادامه زندگی با همسر خود را دارید، بایدبدانید كه چگونه نق زدن ها را پیشبینی، حل و پیشگیری نمایید. در این بخش با این مسائل آشنا خواهید شد:


آن را پیش بینی كنید
1- اگر بـدون اینكه تماس بگیرید دارید دیر به خانه برمی گردید، خود را آماده نق شنیدن كنید. برایش گل آورده و بگویید كه برای پیدا كردن یك مغازه باز جـهت خریـدن گـل مـجـبـور شدید كلی رانندگی كنید.
2- اغلب زنها در هنگام عصبانیت از خود علائمی ساطع میكنند. اگر او بطور غیر معمول ساكت است، شما را تحویل نمیگـیرد و یا كـلا متـفاوت از روزهــای دیگر بنظر می رسد، وقت آن است كه به سراغ باد بزن بروید.
3- به او گوش دهید. چه بخواهید باور كنید چه نخواهید، اغلب زنها آنچه كه به خاطرش دچار آزرده خاطری شده اند را معمولا یك یا دو بار به ما گوش زد میكنند؛ ما حرف آنــها را نمی شنویم فقط بدلیل آنكه آنها بصورت رمز گونه بخصوصی صحبت می كـنـند كـه فقط برای زن هـای دیـگر قـابـل فـهم است. اما اگـر واقـعا درست گوش دهید، ممكن است به اندازه ای كه بتوانید خود را از دست نق زدنهای جان كاه نجات دهید، متوجه حرفهایــش بشوید.
مشكل را حل كنید
1- روش خـارج از محدوده. هــمگی ما این متد را بطور ناخود آگاه انجام می دهیم، فقط باید تا آنجایی مهارت كسب كنید و به اندازه ای استعداد داشـتـه بـاشـید كه هنگام اجرا هـمسرتان متوجه نشود كه دارید از این روش استفاده میكنید. روش كار ایـن اسـت كـه سر خود را بعلامت موافقت تكان دهید، در حالی كه حتی متوجه یك كلمه از حرفهای او نمی شوید لبخند زده و با او موافقت كنید. از یك گـوش بـشـنوید و از گـوش دیـگر بـیرون دهید. فقط آماده جواب دادن به سؤال " گوشت با منه؟" باشید اما اگر پرسید "بگو چی گفتم؟"، خدا به شما رحم كند.
2- روش "حق با تو است". ایـن متــد تـاثیر شگفت آوری دارد. وقتی شروع كرد، سـریـعا قضیه را فیصله میدهید. "میدونم عزیزم باید هفته پـیش چمن اضافه باغچه رو می زدم، بعضی وقتها حتی نمی دونم چرا یادم میره این كار ساده رو هم انجــام بدم." احتمالا او از شنیدن این جملات متحیر شده و شما جان سالم بدر خواهید برد.
از آن پیشگیری كنید
1- عملی غیر منتظره انجام داده و هرگونه عامـل بـالقوه نق زا را خنثی كنید، خود را به انواع و اقسام سلاح های ضد نق مجهز نمایید.
2- قبل از اینكه نق زدن شروع شود سعی كنید بفهمید او از چه چیزی عصبانی است و مشكل را حل نمایید. اگر پیش گیری كنید همسرشما بهانه ای برای نق زدن پیدا نـكرده و میتوانید وقتتان را برای مسائل مهمتری همانند بازی Medal Of Honer صرف نمایید!
3- به رابطه تان پایان دهید.اگر نق زدنها بمرحله ای رسید كه دیگر تحمل آنرا نداشتید و با وجود تلاشهای بسیاری تغییری حاصل نـشد، مــمكن است زمان آن رسیده باشد كه به رابطه خود پایان دهید. البته این آخرین راه حل است.
جمع بندی كلی
همانگونه كه قبلا اشاره شد، همسر شما بی دلیل شروع به نق زدن میـكند؛ این یكی از مسـائلی است كه در روابـط طولانی مدت باید بهایش را پرداخت كنید. پس این كاملا به شما بستگی دارد كه تا چه اندازه بتوانید مشكل را حل كنید.
بیاد داشته باشید اگر واقعا میخواهید همسرتان را برای خـود نگهدارید، باید او را بـهمراه همه عیوب و كاستی هایش بپذیرید، اما اگر نق زدن ها و مشاجرات كامـلا جـای اوقـات خـوش را گـــرفته و دیگر از دست شما كاری بر نمی آمد، باید فكری اساسی بنماییـد


به نقل از http://e-pezhvak.com/


نوع مطلب : روانشناسی وپزشکی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 20 بهمن 1388 :: نویسنده : ش_ قادری
دوشنبه 20 خرداد 1398 08:03 ق.ظ

you are in reality a just right webmaster. The web site loading velocity is amazing. It sort of feels that you are doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have done a magnificent task on this topic!
یکشنبه 25 فروردین 1398 07:11 ب.ظ
Hi Dear, are you really visiting this site regularly, if so
then you will definitely take good knowledge.
پنجشنبه 22 تیر 1396 10:34 ب.ظ
I don't even know how I stopped up right here, but
I believed this submit was great. I do not understand who you might be but certainly you are going
to a famous blogger in the event you aren't already. Cheers!
جمعه 1 اردیبهشت 1396 05:13 ق.ظ
What's Happening i'm new to this, I stumbled upon this I've found It positively
helpful and it has helped me out loads. I am hoping to contribute & aid different
customers like its aided me. Great job.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : ش_ قادری
نویسندگان
نظرسنجی
نظرات در مورد مطالببرچسبها
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :